Vítejte | Kontakty | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace | Realizujeme projekty | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

KOMUNITNÍ ŠKOLA S ETICKÝM PROGRAMEM


Pro rozvoj Vašeho dítěte nabízíme kvalitní koncepci. Máme v Brně ojedinělý program etické výchovy a výchovy k prosociálnosti, za který jsme jako jediná škola v ČR získali v roce 2001 OCENĚNÍ NADACE JOSEFA LUXE!

Co to znamená, když se řekne etická výchova?

Jde o kvalitní a náročnou výchovu postojů a názorů, rozvoj charakteru dítěte se zřetelem na jednotlivá vývojová období, podporu pozitivního psychosociálního vývoje dítěte podle jeho schopností a možností a kultivování jemné dětské duše ve vyrovnanou osobnost. Přestože si v ČR teprve hledá své místo, je jistě jednou z cest kultivace ducha a lásky našich dětí.
Cesta rozvoje sebedůvěry, etických zásad a vlastní identity dítěte je nejlepší přípravou pro náročné životní situace, k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci proti stresu. Uplatňování etické výchovy v praxi je dlouhodobý, trvalý proces, který své plody přináší nenápadně a mnohem později...

Etickou výchovu lze rozvíjet pouze v pozitivním prostředí, s láskou a kladným přístupem k životu a lidem.

Co to znamená, když se řekne komunitní škola?

Jde o otevřený, partnerský a propojený přístup mezi rodinou a školou k hledání společné cesty rozvoje dítěte a vzájemné komunikace.

Nabízíme několik způsobů spolupráce a aktivit:

odrážka

Přehledný informační systém a kultura školy

odrážka

Komunikujeme i elektronicky - přehled kontaktů najdete i na domovské stránce tohoto webu

odrážka

Třídní schůzky v každé třídě

odrážka

Individuální konzultační setkání pedagoga s rodiči k problémům vzdělávání dítěte

odrážka

Den pro nové děti a jejich rodiče - poslední den letních prázdnin mohou rodiče přijít s nově přijatým dítětem poznat školku, ukázat mu značku, pohrát si v budoucí třídě, seznámit se s paní učitelkou, konzultovat nástup dítěte, poradit se s paní učitelkou, vyřídit administrativní věci

odrážka

Společné akce školy s rodinou v průběhu školního roku

odrážka

Prohlídka školy ve dnech zápisu

odrážka

Předškolní program s aktivní spoluúčastí rodičů

odrážka

Půjčování odborné literatury z knižního fondu školy.

Plánované akce a jejich termíny najdete v Kalendáriu.

Náš školní vzdělávacím program BAREVNÝ SVĚT

MŠ FAMILY se orientuje na rozvoj lidské stránky dítěte, schopnosti porozumět a dorozumět se, budování vztahů a rozvoj smyslovými prožitky. K tomu nám pomáhá etická výchova. Je to cesta naplněná citem, vlastním příkladem, objevováním, pravidly, komunikací, přemýšlením nad souvislostmi a směrováním dítěte k myšlení srdcem (EQ), moudrosti a lidským hodnotám.

Náš školní vzdělávací program vychází z požadavků Rámcového programu MŠMT ČR:

odrážka

Záměrem je dovést dítě na konci předškolního věku k tomu, aby podle svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a předpoklady k dalšímu růstu

odrážka

Chceme, aby děti byly radostné a spokojené. Proto nevyžadujeme stejný výkon, ale vycházíme z předpokladů a možností každého dítěte. Učíme dítě individuálně každou vzniklou situaci a v průběhu celého dne

odrážka

Připravujeme dítě pro život aktivní výchovou a vzděláváním - tvořit a objevovat, rozhodovat se, nést odpovědnost, být samostatné, komunikovat, vnímat souvislosti, utvářet životní hodnoty, chápat změny - psychická otužilost, uvědomění si svých možností a limitů, poznávat svou roli, práci na úspěchu

odrážka

Rozvíjíme sociální vztahy a přirozenou komunikaci - respektovat řád skupiny, zapojit se, přijímat chyby a překážky, učit se hledat řešení problému, chápat rozdílnost názorů, schopnost spolupracovat, vyjádřit postoj kultivovanou formou, rozvoj citu pro situaci, vnímat a posilovat vzájemnou důvěru, pomáhat druhému

odrážka

Projekt má i preventivní charakter - šikana, poruchy chování

Kompletní školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.

 

DOPLŇKOVÝ PROGRAM

Slavnosti školy

Konají se vždy odpoledne společně s dětmi a rodiči:
odrážka

Vánoční setkání

odrážka

Dětský den - zábavný program na školní zahradě

odrážka

Letní slavnosti - rozloučení s budoucími školáky v Dělnickém domě

Pro děti

odrážka

Mikulášská nadílka

odrážka

Slavíme narozeniny

odrážka

Školy v přírodě

odrážka

Výlety

odrážka

Kulturní akce

odrážka

Kroužky

odrážka

Výtvarné soutěže

odrážka

Sportovní soutěže

Pro rodiče

odrážka

Odpolední program pro předškoláčky společně s rodiči

odrážka

Den otevřených dveří při zápisu do MŠ

odrážka

Půjčování odborné literatury a katalogů hraček - ve třídě Berušky

odrážka

Konzultační setkání s pedagogem - po domluvě termínu

odrážka

Schránka důvěry na webu

Termíny plánovaných akcí najdete v našem Kalendáriu
 


Aktualizace 18.10.2017

Naše projekty,
uznání,
certifikáty