Vítejte | Úřední deska | Aktuality | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum
Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

pravidla pro přijímání dětí


Podmínky pro podávání žádostí a postup přijímání dětí do MŠ Family

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě starší 5 let, zákonní zástupci mají povinnost zapsat dítě ke vzdělávání do spádové MŠ či přípravné třídy ZŠ dle trvalého bydliště. Pokud dítě nebude zapsáno ke vzdělávání hrozí zákonnému zástupci sankce a škola tuto informaci předá OSPOD – sociálnímu úřadu.

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává pouze ve dnech vyhlášených k zápisu do MŠ

 2. Rodiče si v daném termínu vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (elektronicky, eventuálně v listinné formě, kterou si vyzvednou v MŠ)

 3. Řádně vyplněnou žádost podají v určeném termínu do kanceláře školy. K tomu předloží:

 • svůj občanský průkaz

 • originál rodného listu dítěte

 • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti a o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování

 • cizinci pas, povolení k trvalému pobytu

 • pro děti s odkladem školní docházky doloží odborné posouzení školní zralosti.

 1. V rámci přijímacího řízení elektronický systém automaticky setřídí přihlášky podle jednotných kritérií a vyhodnotí dle počtu volných míst o přijetí či nepřijetí dítěte

 2. Při rozhodování o přijetí dítěte je brán v úvahu bodový součet jednotlivých kritérií

 3. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno

 4. Při zápisu jsou obsazena všechna místa, na odvolání nezůstává žádné volné

 5. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo, a to bez ohledu na to, zda se zúčastnilo či na jakém místě skončilo v řádném přijímacím řízení

 6. Ředitelka školy nemá povinnost kontaktovat neuspokojené uchazeče z přijímacího řízení, iniciativa je zcela na straně rodičů.

Ukončení docházky dítěte

odrážka

Ředitelka může po písemném upozornění zákonných zástupců ukončit docházku dítěte z následujících důvodů:
odrážka

dítě ve věku 3 - 5 let se bez omluvy jeho zástupcem neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

odrážka

zákonný zástupce dítěte opakovaně závažným způsobem narušuje provoz školy (pozdní vyzvedávání, hygiena a čistota dítěte, zanedbaná péče o dítě, bezpečnost a zdraví dítěte)

odrážka

ukončení docházky doporučí lékař

odrážka

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a úplatu za stravování

odrážka

Na vlastní žádost zákonných zástupců dítěte

odrážka

Docházka je ukončena písemně k dohodnutému datu.

 


Aktualizace 15.07.2018

 

Naše projekty,
uznání,
certifikáty