Aktuality | O nás | Úřední deska | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum
Provozní informace | Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace


provozní informace


ŠKOLNÍ ŘÁD

odrážka

Chráníme bezpečí dětí a zaměstnanců, máme instalován čipový systém vstupu do školy

odrážka

Škola je OTEVŘENA v pondělí až pátek: 06:45 - 08:40 | 12:30 - 12:55 | 14:30 - 16:40

  • Vstup na čip je možný ve stejném časovém intervalu

  • Škola se uzavírá v 8:45, ve 13:00, v 16:45. Je nutné, aby do této doby rodiče opustili budovu

odrážka

Škola je UZAVŘENA mimo výše uvedenou provozní dobu z bezpečnostních důvodů. Žádáte-li o povolení vstupu, zvoňte a vyčkejte příchodu provozního zaměstnance

odrážka

V případě, že dítě zůstane v MŠ po skončení provozní doby (jedná se o narušení provozu MŠ dle § 35,odst. 1 školského zákona) a nepodaří-li se pedagogovi kontaktovat žádnou osobu uvedenou ve Zmocnění, bude kontaktovat Policii ČR k předání dítěte na OSPOD k zajištění neodkladné péče o dítě.

odrážka

V době školních prázdnin bývá provoz částečně přerušen, nejsou aktivní zájmové kroužky. O uzavření školy v červenci a srpnu jsou informace zveřejněny v květnu

odrážka

Jestliže zákonní zástupci dítěte (dále jen "rodiče") potřebují přivést nebo vyzvednout dítě mimo určené hodiny, rádi jim po domluvě vyhovíme

odrážka

Děti se ráno scházejí v přízemí ve třídě Koťátek, ostatní třídy se otevírají postupně. Odpoledne se třídy postupně uzavírají

odrážka

V letním období využíváme školní zahradu i odpoledne, v poledne je režim pobytu upravován v závislosti na intenzitě slunečního záření, zohledňujeme i další klimatické podmínky

BEZPEČNOST DĚTÍ

odrážka

Do školy mohou vstoupit pouze osoby s registrovaným čipem, ostatní jen pod dohledem zaměstnance školy

odrážka

Případný volný odchod dítěte ze školy je zajištěn bezpečnostním prvkem

odrážka

Do školy doprovází dítě rodiče nebo jiná jimi pověřená osoba - na základě písemného zmocnění

odrážka

Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce ve třídě, za dítě ponechané v šatně učitelka není odpovědná

odrážka

Ze školy dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba, jiným osobám (bez písemného zmocnění) nelze dítě vydat

odrážka

Za bezpečnost dítěte během pobytu ve škole odpovídá učitelka, v době pobytu rodičů či jimi pověřené osoby v MŠ FAMILY (např. při převlékání, společných akcích ve škole i mimo školu) odpovídají rodiče nebo jimi pověřené osoby

odrážka

Rodiče jsou povinni oznámit škole poranění či úraz dítěte, ke kterému došlo doma, učitelka je povinna oznámit rodičům úraz či poranění dítěte, ke kterému došlo ve škole

odrážka

Třída se naplňuje do počtu 25 dětí

odrážka

Při akcích probíhajících mimo školu učitelka odpovídá nejvíce za 20 dětí starších tří let

odrážka

Všechny děti jsou pojištěny pro případ úrazu v době pobytu ve škole

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

odrážka

Přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, které dosáhlo 5 let (a starší)

odrážka

Zabezpečit předškolní vzdělávání minimálně 4 hodiny denně (neplatí pro období prázdnin)

odrážka

Omluvit písemně nepřítomnost dítěte na předškolním vzdělávání - podle publikovaných Podmínek pro uvolňování

odrážka

Dojednat délku a dny pobytu dítěte ve škole a úhradu vzdělávání (školného) a stravování

odrážka

Hradit školné a stravné v předepsané výši a dodržovat stanovené termíny splatnosti

  • Předškolní vzdělávání je bezplatné. Příchod do MŠ pro předškolní vzdělávání je v 8:15

  • Stravování se hradí za všechny děti

odrážka

Zajistit, aby dítě přicházelo do školy zdravé, čisté a upravené, vhodně oblečené do třídy i na pobyt venku

odrážka

Vyzvednou dítě v určené provozní době školy

odrážka

Povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy

odrážka

V případě, že dítě zůstane v MŠ po skončení provozní doby (jedná se o narušení provozu MŠ podle § 35, odst. 1 ŠZ) a nepodaří-li se pedagogovi kontaktovat žádnou osobu uvedenou ve Zmocnění, bude kontaktovat Policii ČR k předání dítěte na OSPOD k zajištění neodkladné péče o dítě. Zákonný zástupce tím zaviní škodu z nedbalosti a bude hradit náklady pedagoga (nejen mzdu, ale i další případné náklady podle §2911 OZ)

odrážka

Oznámit škole potřebné údaje do školní matriky, bezodkladně oznamovat jejich případné změny a také další údaje důležité pro vzdělávání a bezpečnost dítěte

odrážka

Právo informovat se o vzdělávání svého dítěte ve školou v nabízených termínech Konzultačních dnů (2x ročně) nebo kdykoliv po předem domluveném termínu s třídní učitelkou

odrážka

Právo na informace či poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení týkající se vzdělávání dle ŠZ

odrážka

Právo využít Den pro nové děti k poznání prostředí, konzultaci o nástupu apod.

ZDRAVÍ

odrážka

Podle zákona 564/2004 Sb., § 30 při zjištění infekčního onemocnění nebo důvodném podezření na toto onemocnění budou neprodleně telefonicky informováni rodiče žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních dětí, aby nedošlo k šíření infekce

odrážka

Zákonný zástupce je povinen sledovat zdraví svého dítěte, nese za něj odpovědnost

odrážka

Zákonný zástupce je povinen vodit do MŠ dítě pouze zdravé a vyloučit jej ze vzdělávání v případě onemocnění, aby nebylo ohroženo zdraví ostatních dětí

odrážka

Pedagogický pracovník má právo dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním, zlomeninou ruky či nohy do MŠ nepřijmout a od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby si vyžádat doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání v MŠ - předložením potvrzení od ošetřujícího lékaře

odrážka

Pokud rodiče se školou nespolupracují, může je ředitelka školy vyzvat, aby se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22, odst. 3) - této výzvě jsou rodiče povinni vyhovět.

ŠKOLA MÁ OZNAMOVACÍ POVINNOST - chráníme děti

Škola je povinna informovat a požádat o spolupráci orgán sociální péče (OSPOD) v případě:

odrážka

neomluvené absence, časté nepřítomnosti dítěte na vzdělávání a při pozdních omluvách absencí

odrážka

opakovaného zanedbávání dítěte (bezpečnost, zdraví, oblékání, péče)

odrážka

rodiče se opakovaně nedostaví k projednání závažných otázek vzdělávání

odrážka

dítě zůstane opakovaně v MŠ po skončení provozní doby

VARIANTY DOCHÁZKY

odrážka

Docházka dítěte se stanovuje podle individuální dohody s rodiči v příslušné třídě

odrážka

Adaptační individuální program při nástupu dítěte do MŠ

odrážka

Poslední letní  prázdninový den je možnost návštěvy třídy s dítětem, pohrát, seznámit se s prostředím, konzultovat s paní učitelkou věci týkající se nástupu apod.

ORIENTAČNÍ SCHÉMA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

odrážka

Každá třída má svůj Třídní vzdělávací program, který je flexibilní a reaguje na aktuální změny či potřeby dětí

odrážka

Všeobecný časový plán:

  • 06:45 - 10:00 výchovná a vzdělávací práce podle třídního programu, děti si vybírají činnosti

  • 08:00 - 09:15 nabídka ovoce a svačiny je průběžná podle potřeby dětí, zajištěna sebeobsluhou

  • 10:00 - 11:15 pobyt venku, zájmová činnost

  • 12:00 - 13:00 oběd, vyzvedávání dětí po obědě

  • 12:45 - 14:30 odpolední relaxace, klidný individuální program

  • 14:30 - 16:45 svačina, vzdělávací program, zájmová činnost, volné hry dětí

VYBAVENÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

odrážka

Do třídy pohodlné sezónní oblečení, pyžamo, pevné papučky,  náhradní prádlo

odrážka

Na vycházky vhodné oblečení a boty podle počasí

odrážka

Fotografie rodiny a tváře dítěte pro rodinný koutek

odrážka

Označení všech věcí dítěte (ve vlastním zájmu)

odrážka

Administrativní vybavení podle upřesnění ve třídě.

V MATEŘSKÉ ŠKOLE NENÍ DOVOLENO

odrážka

Nosit zástěrky, šaty a jiné nevhodné oblečení se zapínáním na zádech a volnou obuv (pantofle)

odrážka

Přinášet snídaně a sladkosti (z hygienických důvodů)

odrážka

Nosit řetízky, prstýnky a korálky (z bezpečnostních důvodů)

odrážka

Přinášet vlastní hračky, koloběžky apod.

odrážka

Přinášet ostré či bodavé předměty, např. odznaky, spony a napodobeniny zbraní

odrážka

Přinášet komerční časopisy a hračky, neustále přinášet a odnášet plyšové hračky na odpolední spánek

odrážka

Zákonným zástupcům není dovoleno ponechávat v šatně mateřské školy nebo ve třídě léky, kapky a masti k dispozici dítěti, aby je samo používalo

odrážka

Pedagogičtí pracovníci mají zakázáno v mateřské škole jakýmkoliv způsobem podávat dítěti léky včetně homeopatických, vitamíny, kapat do očí či nosu, aplikovat dítěti masti a krémy na ekzémy a jiná kožní onemocnění.

Za věci, které děti do školy přes zákaz přinesou, odpovídají rodiče

 


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 04.12.2018